Booronderzoek en proefsleuven

Het verwachtingsmodel dat is opgesteld bij het archeologische bureauonderzoek, testen we bij MUG Ingenieursbureau in de praktijk met booronderzoek. Booronderzoek houdt in dat er in de grond geboord gaat worden om archeologische waarden te zoeken en de bodemopbouw te verkennen. Er zijn verschillende soorten booronderzoek: verkennend, karterend en waarderend.

Verkennend booronderzoek

Verkennend booronderzoek wordt vaak al uitgevoerd in combinatie met bureauonderzoek als er sprake is van een middelhoge of hoge archeologische verwachting. Bij verkennend booronderzoek kijken we of de bodemopbouw ongestoord of verstoord is. We werken in rasters en beschrijven in een rapport hoe de grond opgebouwd is en of hier ook opmerkzaamheden zijn.

Karterend booronderzoek

Bij karterend booronderzoek testen we net zoals bij verkennend booronderzoek of het verwachtingsmodel overeenkomt met de werkelijkheid. Bij dit type onderzoek wordt echter gekeken of er ook archeologische resten aanwezig zijn in de grond. We boren op verschillende plekken en zeven de aarde om te kijken of er restanten in de aarde zitten. Als de kans op archeologie groot is, volgt een waarderend onderzoek.

Waarderend booronderzoek

Tijdens waarderend booronderzoek bepalen we de datering, de conservering en de omvang van de vindplaats. Dit doen we door op meerdere plaatsen te boren en de grond die opgeboord is te zeven. Ook brengen we in beeld of een definitieve opgraving vermeden kan worden door bijvoorbeeld een planaanpassing.

Proefsleuven

Het vervolgonderzoek na waarderend booronderzoek is vaak proefsleuvenonderzoek. Tijdens proefsleuvenonderzoek worden met een graafmachine proefsleuven open gelegd. De proefsleuven komen precies boven het gedeelte waarvan uit bureauonderzoek en booronderzoek naar voren is gekomen dat er mogelijk archeologische waarden in de grond zitten. Vervolgens wordt er met de hand verder gegraven naar sporen. Als deze gevonden worden, tekenen we die in, meten we ze op en documenteren we alle gegevens in een rapport.

Waar nodig combineren we diverse onderzoeken. U ontvangt na elk onderzoek een helder rapport dat we volgens de BRL 4000, protocol 4003 opstellen.

Recente projecten Archeologie

Certificering