Certificeringen

maximale kwaliteit en optimale werkprocessen

Kwaliteit en veiligheid

Bij MUG Ingenieursbureau vinden we dat u mag rekenen op maximale kwaliteit en optimale werkprocessen. Zo vormt ISO 9001 al jaren de basis van onze (project)organisatie. Daarnaast werken we met diverse kwaliteits-normen. Voor onze vakgebieden bodem, asbest en archeologie hebben we alle bestaande en gangbare certificaten in huis.

De onderwerpen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ leven bij al onze medewerkers. Dit wordt uiteraard getoetst aan de hand van in- en externe audits. Daarnaast toetsen we continu de klanttevredenheid en voeren we projectevaluaties uit. We hebben een KAM-coördinator in dienst om kwaliteitszaken te coördineren en te organiseren.

Certificeringen Dijkstra Groep

VCA**

Deze norm heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aantonen dat wij alle facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu beheersen. Ook bevat de norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Ons kwaliteitshandboek is volgens deze norm opgezet. ISO 9001 stelt eisen aan onze algemene bedrijfsprocessen zoals traceerbaarheid van documenten en het doorvoeren van leerpunten. Het vraagt ook van onze organisatie dat de klantentevredenheid continu wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

CO2-prestatieladder

Duurzaam ondernemen en CO2-reductie lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Zo waren we in 2015 één van de eerste ondernemingen in het Noorden die niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde. Download hier het certificaat.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Vanaf 1 mei 2022 zijn wij PSO gecertificeerd op trede 2. Deze certificering erkent dat wij gemiddeld meer werkgelegenheid bieden aan personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en maakt inzichtelijk welke organisaties investeren in de social return (SROI) van bijvoorbeeld (bbl/bol) studenten of mensen met een WW- of bijstandsuitkering. Download hier het certificaat.

Certificeringen afdeling Milieu

BRL SIKB 1000

Hiermee zijn we gecertificeerd voor de monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001) en de monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002). Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek; voor het toepassingsgebied: protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering voeren we conform de richtlijnen van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 uit. Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg (protocol 6001). Download hier het certificaat.

Certificeringen afdeling Archeologie

BRL SIKB 4000

Onze afdeling Archeologie voldoet de vereiste aanpak voor archeologisch onderzoek volgens de richtlijnen en voorwaarden van de BRL SIKB 4000 en de protocollen 4001, 4002, 4003 en 4004. Download hier het certificaat

Certificering