Certificeringen

maximale kwaliteit en optimale werkprocessen

Kwaliteit en veiligheid

Bij MUG Ingenieursbureau vinden we dat u mag rekenen op maximale kwaliteit en optimale werkprocessen. Zo vormt ISO 9001 al jaren de basis van onze (project)organisatie. Daarnaast werken we met diverse kwaliteitsnormen. Voor onze vakgebieden bodem en archeologie hebben we alle bestaande en gangbare certificaten in huis.

De onderwerpen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ leven bij al onze medewerkers. Dit wordt uiteraard getoetst aan de hand van in- en externe audits. Zo zijn we volledig gecertificeerd op trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL). Daarnaast toetsen we continu de klanttevredenheid en voeren we projectevaluaties uit. Onze KAM-coördinator coördineert en organiseert alle kwaliteitszaken. Download hier het SCL3 certificaat.

Certificeringen Dijkstra Groep

VCA** 2017

Deze norm heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aantonen dat wij alle facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu beheersen. Ook bevat de norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Ons kwaliteitshandboek is volgens deze norm opgezet. ISO 9001 stelt eisen aan onze algemene bedrijfsprocessen zoals traceerbaarheid van documenten en het doorvoeren van leerpunten. Het vraagt ook van onze organisatie dat de klantentevredenheid continu wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001

ISO 14001 is een milieuzorgsysteem. Hiermee tonen wij aan dat wij op een milieubewuste wijze onze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal: voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s. Uiteraard streven we hierbij naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. Het certificaat vertaalt in zich onder meer in:

  • het scheiden van afval,
  • het voorkomen van milieuverontreiniging door gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel
  • voorbereid zijn op milieucalamiteiten
  • het aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving
  • het beperken van (geluids)overlast voor de omgeving
  • het beperken van CO2-uitstoot

Download hier het certificaat.

CO2-prestatieladder

Duurzaam ondernemen en CO2-reductie lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Zo waren we in 2015 één van de eerste ondernemingen in het Noorden die niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde. Download hier het certificaat.

Certificeringen afdeling Milieu

BRL SIKB 1000

Hiermee zijn we gecertificeerd voor de monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001) en de monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002). Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek; voor het toepassingsgebied: protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering voeren we conform de richtlijnen van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 uit. Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg (protocol 6001). Download hier het certificaat.

Certificeringen afdeling Archeologie

BRL SIKB 4000

Onze afdeling Archeologie voldoet de vereiste aanpak voor archeologisch onderzoek volgens de richtlijnen en voorwaarden van de BRL SIKB 4000 en de protocollen 4001, 4002, 4003 en 4004. Download hier het certificaat

PSO-certificering trede 2

Sinds 1 mei 2022 zijn wij gecertificeerd op de PSO-ladder trede twee. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en maakt inzichtelijk welke organisaties investeren in de social return (SROI) van bijvoorbeeld (bbl/bol) studenten of mensen met een WW- of bijstandsuitkering. Trede 2 houdt in dat we ruim bovengemiddeld scoren wat betreft de plaatsingen die gerealiseerd zijn voor de PSO-doelgroep. Ook voldoen we aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Download hier het certificaat.

Certificering