Bodemonderzoek

door milieukundige specialisten

Bodemonderzoek is nodig als u op een stuk grond wilt bouwen of een terrein wilt herinrichten. Waarom? Er moet achterhaald worden of de bodem niet verontreinigd is. Bodemonderzoek is nodig wanneer u bijvoorbeeld niet zeker weet wat er in de bodem zit, maar soms is het ook verplicht bij het aanvragen van vergunningen. Bij MUG Ingenieursbureau werken milieukundige specialisten die ruime ervaring hebben met het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden bodemonderzoek. Wij denken met u mee over praktische oplossingen.

Bodemonderzoek

Een veelvoorkomende vorm van bodemonderzoek is verkennend bodemonderzoek. Het doel van verkennend bodemonderzoek is vaststellen of de bodem waarop gebouwd gaat worden verontreinigd is. Verontreiniging van de bodem kan voor nare gevolgen zorgen bij de mensen die bijvoorbeeld in het pand gaan wonen of werken. Voordat we veldwerk verrichten op de locatie, doen we eerst historisch onderzoek. Hierbij verzamelen we alle informatie over het terrein en bepalen we of de verwachting van verontreiniging bestaat. Naast verkennen bodemonderzoek voeren we ook nader bodemonderzoek uit. Bij een nader bodemonderzoek wordt de omvang van een eventuele bodemverontreiniging bepaald, die tijdens verkennend bodemonderzoek is aangetroffen. 

Veldwerk

Een groot onderdeel van bodemonderzoek is het veldwerk. Hieronder verstaan we onder andere het doen van boringen. Dit gebeurt doorgaans met een handboor, maar als de bodem erg puinhoudend is kunnen we dit ook met een graafmachine uitvoeren. Verder plaatsen we tijdens veldwerk peilbuizen en nemen we monsters van de grond en eventueel ook van grondwater. Alle verkregen monsters worden verzameld en naar het laboratorium gestuurd waar ze getest worden. Omdat geen enkele verontreinigen hetzelfde is, verschilt de opzet en schaal van het bodemonderzoek.

Rapportage

Wanneer alle resultaten van het onderzoek terug zijn van het laboratorium, stellen onze specialisten een rapport op met daarin alle verzamelde informatie over het desbetreffende terrein. Het resultaat is een overzichtelijke rapport met daarin heldere conclusies en advies voor eventuele vervolgstappen. In Nederland is het vaak verplicht om zo’n rapport mee te sturen als u een aanvraagt doet voor een bouwvergunning. Ook kunnen wij u helder advies geven over risico’s van bodemverontreinigingen en hoe om te gaan met de aanwezigheid van bodemverontreinigingen.

Normen en certificering

Bodemonderzoeken voeren wij uit conform de landelijk geldende normen NEN 5725 (historisch vooronderzoek), NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), NEN 5707 (asbestonderzoek) en NTA 5755 (nader bodemonderzoek).

Wij zijn BRL SIKB 2000-gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 en mogen daardoor alle voorkomende bodemonderzoeken uitvoeren.

Recente milieu projecten

Certificering