Milieukundig advies

Onze milieukundig adviseurs hebben actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, bodembescherming en afvalstoffen. Zij combineren inhoudelijke en praktische kennis om u te voorzien van milieukundig advies op maat. We weten wat er bij de realisatie van civieltechnische werken komt kijken en welke spelregels hiervoor gelden. Hierdoor kunnen we u goed en volledig adviseren rondom grondverzet, hergebruik en verwerking van vrijkomende grondstromen en bouwstoffen. Ook kunnen wij u adviseren over de implementatie van bodembeschermende maatregelen.

Partijkeuringen

Voordat u grond kunt afgraven en elders hergebruiken dient u conform het 'Besluit bodemkwaliteit' partijkeuringen uit te voeren. MUG Ingenieursbureau beschikt over de kennis en deskundigheid om onderzoek te doen naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van partijen grond, (gerijpte) baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen. Wij kunnen zowel in depot als in-situ partijkeuringen voor u uitvoeren. We kunnen eventueel direct civieltechnisch hergebruik van grond meenemen in het onderzoek, zoals zand in zandbed of erosieklassen van klei.

Onderzoek asfalt- en fundatiemateriaal wegverhardingen

Bij fundatielagen zoals puin, slakken en sintels kunnen verontreinigingen uitlogen naar bodem en grondwater. Ook bevatten oudere fundatielagen vaak sloopafval met daarin mogelijk asbest. Het verwijderen van of het werken met fundatielagen vraagt om inzicht in de fysische en chemische kwaliteit van de gebruikte materialen.

MUG Ingenieursbureau is gespecialiseerd in het onderzoek van asfalt- en fundatiematerialen. We voeren hierbij het asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt) uit. Ook beschikken we over eigen materieel. Op verzoek combineren we dit onderzoek met milieukundig onderzoek.

Geohydrologie

We kunnen ook gecombineerd met bodemonderzoek de bodemopbouw bepalen, grondwaterstanden vaststellen en de doorlatendheid onderzoeken.

PFAS onderzoek

Sinds 2019 zijn er regels en normen van kracht voor PFAS, PFOA en GenX in her te gebruiken grond en baggerspecie. De regels zijn weergegeven in het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' (versie van 28 november 2019). Ook wij beschikken over kennis van PFAS en kunnen u hierin adviseren. Desgewenst kunnen wij uw partijen grond en baggerspecie onderzoeken op PFAS gecombineerd met een partijkeuring of bodemonderzoek, of als aanvulling op een reeds uitgevoerd onderzoek.

Certificeringen

We zijn BRL SIKB 1000-gecertificeerd voor de volgende protocollen:

  • Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
  • Protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen

Recente milieu projecten

Certificering