Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek is noodzakelijk voorafgaand aan baggerwerkzaamheden. Om de doorstroom van water te bevorderen is het aan te raden om met enige regelmaat water te baggeren. De informatie die verkregen wordt uit dit waterbodemonderzoek is nodig om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren nadat het gebaggerd is, maar ook om te bepalen welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn voor de baggerwerkzaamheden. Bij MUG Ingenieursbureau hebben we jarenlange ervaring met het doen van verkennend of nader waterbodemonderzoek. Naast waterbodemonderzoek kunnen wij ook eutrofiëringsonderzoek voor u uitvoeren bij een overmaat aan ongewenste nutriënten in het water.

Vooronderzoek

Voorafgaand aan waterbodemonderzoek doen we vooronderzoek naar de geschiedenis van het water. Afhankelijke van de geschiedenis van het water kunnen we een inschatting maken over de hoeveelheid werk die het zal kosten om te baggeren op die locatie. Hebben we te maken met een voormalig recreatief strand? Of was het water onderdeel van een haven? Is het water in een lint verbonden aan andere watergangen of ligt het los? Deze en meer vragen proberen we te beantwoorden tijdens het vooronderzoek.  

Monstername

Tijdens waterbodemonderzoek worden allerlei standaard gegevens genoteerd over het water en de grond die gebaggerd moet worden. Ook worden er monsters genomen van de waterbodem. Deze monsters sturen we naar het laboratorium, waar gekeken wordt naar de waarden en de samenstelling van de waterbodem.

Hergebruik of afvoeren baggerspecie

Op basis van de laboratoriumresultaten zullen we een rapport opstellen met daarin de gevonden resultaten over de waterbodem. Wij zullen ook adviseren over het eventuele hergebruik of afvoering van de baggerspecie. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor bepaling van het volume en kwaliteit van vrijkomende baggerspecie en het inmeten en opstellen van dwarsprofielen. Wij stellen graag een plan van aanpak, advies of bestek op voor het saneren van waterbodemverontreinigingen. Om baggervolumes te bepalen, kunnen wij in combinatie met onze afdeling Geo-ICT & Geo-Info eveneens peilingen verrichten en dwarsprofielen opstellen.

Directievoering en begeleiding

Zoekt u iemand die u kan ondersteunen tijdens baggerwerkzaamheden? Wij kunnen ook voor u directievoeren en toezicht houden op baggerwerkzaamheden. Ook kunnen wij voorzien in milieukundige begeleiding tijdens waterbodemsaneringen. Als er al een waterbodemsanering is uitgevoerd, kunnen wij deze voor u evalueren.

Certificeringen

Wij werken conform de normen NEN 5717 (vooronderzoek waterbodem), NEN 5720 (waterbodemonderzoek) en NTA 5727 (asbest in waterbodem). MUG Ingenieursbureau is voor het uitvoeren van veldwerk voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek BRL SIKB 2000-gecertificeerd voor:

  • Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

 

Recente milieu projecten

Certificering