Archeologie, Milieu

Milieukundige en archeologische begeleiding Geelgietersstraat Joure

In het oude historische centrum van Joure aan de Geelgietersstraat bevindt zich het Museum Joure. Het museum ligt aan een dwarstak van de watergang ‘De Overspitting’. De damwand wordt in opdracht van de gemeente De Fryske Marren vervangen. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw riool en het vervangen van nutsvoorzieningen. Ook worden de openbare wegen opnieuw bestraat.

Het gebied is archeologisch zeer waardevol vanwege het historische grondgebruik, daarnaast zijn er door het historische grondgebruik bodemverontreinigingen ontstaan.  Dit komt mede doordat hier vroeger een kopergieterij en een leerlooierij waren gevestigd.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden voert MUG Ingenieursbureau (water)bodemonderzoek uit. Hiermee wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem bepaalt en de aanwezige verontreinigingen in kaart gebracht. Gelijktijdig met het (water)bodemonderzoek wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd. Vooraf is een Programma van Eisen opgesteld en is deze overlegd met het bevoegd gezag.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat er sterke verontreinigingen aanwezig zijn in zowel de bodem als de waterbodem. Ook zijn er archeologische restanten én intact zijnde bodemlagen aanwezig. Als vervolg op de werkzaamheden regelt MUG Ingenieursbureau procedureel de bodemsanering en begeleidt de saneringswerkzaamheden milieukundig. Bij zowel het baggeren van de watergang als de graafwerkzaamheden verzorgt MUG Ingenieursbureau de archeologische begeleiding. Tijdens de begeleiding van de waterbodem is het uitkomende slib gezeefd en ter plaatse beoordeeld op aanwezigheid van archeologische restanten.

Uit de waterbodem komt alleen een oude Batavus brommer naar boven uit de jaren ’70, maar geen archeologische waarden. Wel zijn in de landbodem aardewerkscherven en smeltkroezen aangetroffen. Deze smeltkroezen zijn te relateren aan het vroegere gebruik van de locatie als kopergieterij.

Werkzaamheden MUG Ingenieursbureau:

 • Uitvoeren milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek
 • Advisering over het omgaan met de vrijkomende waterbodem (slib) en de diverse grondstromen met bijbehorende kwaliteiten
 • Uitvoeren van een archeologisch bureau- en booronderzoek
 • Opstellen BUS-melding voor de uitvoering van de bodemsanering
 • Opstellen Plan van Aanpak voor de werkzaamheden in de waterbodem
 • Opstellen Programma van Eisen voor de archeologische begeleiding
 • Milieukundige begeleiding van de waterbodem- en bodemsanering
 • Archeologische begeleiding van de bagger- en graafwerkzaamheden
 • Opstellen BUS-evaluatie en evaluatierapportage van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden in bodem en waterbodem
 • Vondstverwerking en opstellen rapportage van de archeologische begeleiding

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht
 • Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
 • Plaats: Joure
Contactpersoon

Certificering