Milieu

Waterbodemonderzoek Winschoterdiep

In opdracht van de provincie Groningen heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het kanaal Winschoterdiep te Groningen.

De aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen baggerwerkzaamheden ten behoeve van het verdiepen en verbreden van het kanaal Winschoterdiep. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het aanwezige slib en deels van de vaste bodem. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden in het veld zijn er tekeningen gemaakt om te bepalen waar in het Winschoterdiep teveel baggerspecie aanwezig is. Dit is gedaan door de inpeilingen (slibhoogtes) met het toekomstig leggerprofiel te vergelijken en te overlappen. Hierdoor ontstaat er een hoogtekaart van het aanwezige slib ten opzichte van het toekomstig leggerprofiel. Van hieruit is te zien dat ter plaatse van de rode gebieden teveel slib aanwezig is. De groene gebieden voldoen aan het toekomstig leggerprofiel.

Nu de onderzoekslocaties zijn bepaald, zijn voorafgaande aan de veldwerkzaamheden de boorpunten bepaald. De x-en y-coördinaten van de boorpunten zijn vervolgens ingelezen in de webapplicatie Terraindex.

De veldwerkzaamheden zijn begin april 2020 verricht. De boringen zijn verricht met behulp van een zuigerboor tot in de vaste bodem. 

De waterbodemmonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De mengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters van het waterbodempakket regionaal en PFAS (PFOS, PFOA en GenX) (inclusief lutum en organisch stof). Op basis van de analyseresultaten kunnen de toepassingsmogelijk van het vrijkomende slib worden bepaald.

Op de website van de provincie Groningen is de volgende info aanwezig. 

Nieuws over dit project

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: Provincie Groningen
  • Plaats: Groningen
Contactpersoon

Certificering