Infra, Water & Natuur, Geo-Info

Nieuwe brug in Baard

Het dorp Baard in de gemeente Leeuwarden krijgt in het jaar 2020 een nieuwe brug. De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar al sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe en voldoet niet meer aan de moderne regelgeving, hierdoor is het tijd geworden voor een nieuwe brug. De provincie Fryslân is eigenaar van de brug en daarmee ook de opdrachtgever voor de vervanging ervan. MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân o.a. de projectleiding, 3D-visualisaties en diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging van de brug.

Het dorp Baard is actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe brug. De brug ligt op een karakteristieke locatie in het dorp, direct naast het plaatselijke café. Bijzonder aan de brug is dat hij bediend wordt door de caféhouder in het kader van ‘Right 2 Challenge’. Vanuit het dorp Baard is ook een brugcommissie in het leven geroepen die de inwoners van Baard vertegenwoordigt in de afstemming over de vervanging van de brug. Deze commissie is naast de gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en diverse provinciale afdelingen (o.a. nautische zaken, brug-/sluisbedienaars, technische dienst) één van de stakeholders waar het projectteam mee samenwerkt.

De afstemming vanuit het projectteam met deze partijen is uitermate belangrijk om tot een mooi eindresultaat te komen waar uiteindelijk alle partijen tevreden mee zijn. Een mooie uitdaging voor MUG Ingenieursbureau om dit in goeie banen te leiden. MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân o.a. de projectleiding, 3D-visualisaties en diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging van de brug.

Varianten en besluitvorming

Om tot de juiste keuze te komen voor het nieuwe type brug (fiets, bascule of ophaal) en de wijze van brugbediening (lokaal of op afstand) zijn vanaf 2017 gesprekken gevoerd met de stakeholders. De informatie uit die gesprekken is verwerkt in een variantenafweging. Hierbij zijn aspecten als veiligheid, onderhoud, kosten, levensduur en de wensen vanuit het dorp Baard beschouwd.

De varianten zijn o.a. middels een informatiebijeenkomst met de inwoners van Baard besproken. Uiteindelijk is naar aanleiding van de variantenafweging in samenspraak tussen de stakeholders en het provinciaal bestuur gekozen voor een historisch vormgegeven stalen ophaalbrug naar voorbeeld van de Franekerpoortsbrug te Harlingen. Hiermee wordt de gewenste vormgeving gerealiseerd en is de nieuwe brug op basis van de hedendaagse wet- en regelgeving onderhoudsvriendelijk en toekomstbestendig. De lokale bediening van de brug blijft voorlopig in het kader van ‘Right 2 Challenge’ behouden door de caféhouder.

Van Programma van Eisen naar eindresultaat

De keuze voor de te realiseren variant was het startschot voor het opstellen van een gedetailleerd Programma van Eisen. Dit is gezamenlijk met alle stakeholders tot stand gekomen en vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van deze eisen het ontwerp nader uitgewerkt. Dit gebeurt van grof naar fijn in drie verschillende fases, te weten: Schetsontwerp, Voorontwerp en Definitief Ontwerp. In het Schetsontwerp, de fase waarin het project zich op dit moment bevindt, worden de hoofdafmetingen en de inpassing van de brug in de omgeving globaal bepaald. Het resultaat daarvan wordt in het eerste kwartaal van 2019 aan de inwoners van Baard gepresenteerd middels onder andere een 3D-visualisatie. Vervolgens wordt het ontwerp nader uitgewerkt in de Voorontwerpfase en vastgesteld in de Definitief Ontwerpfase. Ook in deze fases worden de stakeholders actief betrokken. Als onderdeel van de ontwerpfases wordt ook de inkoopstrategie voor de uitvoering van het werk afgewogen. Dit bepaalt in welke contractvorm en middels welke aanbestedingsprocedure het werk wordt aanbesteed. Het streven is dat de uitvoering grotendeels in 2020 zal plaatsvinden en dat er vanaf de start van het vaarseizoen 2021 gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe historisch vormgegeven ophaalbrug.

Werkzaamheden

MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân onder andere de projectleiding voor de vervanging van de brug. De projectleider stuurt het projectteam (veelal bestaand uit provinciale medewerkers) aan, coördineert de afstemming met de stakeholders en legt verantwoording af over o.a. de voortgang, financiën en kwaliteit aan het management van de provincie. MUG Ingenieursbureau is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het project en speelt een centrale coördinerende en sturende rol in alle facetten binnen de diverse projectfases.

Ook hebben we de 3D-visualisaties voor de vervanging van de brug gemaakt. Omdat de brug aan de normen en regelgeving van de huidige tijd moet voldoen, wordt de brug enigszins groter van omvang. Ook wordt de huidige basculebrug vervangen door een ophaalbrug. Deze keuze heeft tot gevolg dat de brug wordt voorzien van een bovenbouw, omdat in de nieuwe situatie dan het ballastgewicht boven de weg hangt. Deze combinatie van uitgangspunten zorgt ervoor dat de inpassing in de relatief kleine ruimte een aandachtspunt is. Om dit goed in beeld te brengen verzorgt MUG Ingenieursbureau voor dit project de inmetingen en de 3D-visualisaties. Deze werkwijze dient een meervoudig doel, namelijk: het controleren van de inpassing van de brug in de omgeving, het vrijdraaien van de brugonderdelen en het duidelijk kunnen informeren van de inwoners van Baard ten aanzien van het ontwerp.

Verder hebben we diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging van de brug uitgevoerd. In het kader van de voorbereiding van het project worden de benodigde milieukundige onderzoeken uitgevoerd, zodat de kwaliteit van de vrijkomende materialen en bouwstoffen tijdig bekend is en op basis daarvan kan worden besloten hoe daar binnen het project mee moet worden omgegaan. In het kader van duurzaamheid kan dan ook worden beschouwd of bepaalde materialen of bouwstoffen kunnen worden hergebruikt.

Bekijk in volledig scherm

Terug naar overzicht
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Plaats: Baard

Certificering