Werken bij

CO2-Prestatieladder

CO2-reductiebeleid

Een belangrijk aspect om onze doelstellingen uit onze beleidsverklaring te behalen ten aanzien van duurzaam ondernemen, betreft ons CO2-reductiebeleid. Om dit kracht bij te zetten, heeft onze organisatie ingezet op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede V).

Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op Dijkstra Holding b.v. met inbegrip van de werkmaatschappijen Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. en MUG Ingenieursbureau b.v. Dit vormt dan ook de ‘organisatorische grens’ zoals benoemd in §6.3 van de CO2-prestatieladder.

Bij het vaststellen van de CO2-emissie zijn de volgende onderdelen meegenomen:

  • Dijkstra Holding b.v. met vestigingslocatie Leek;
  • Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. met vestigingslocaties Leek en Boerakker;
  • MUG Ingenieursbureau b.v. met vestigingslocaties Leek en Opmeer.

Inzicht

Met behulp van de in kaart gebrachte energiestromen bepaalt de Dijkstra Groep haar emissie-inventaris voor directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). Hierbij geldt het jaar 2009 als referentiejaar. Hiervoor worden de energiestromen vermenigvuldigd met de door het SKAO verstrekte conversiefactoren met als uitkomst de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen kunnen worden onderverdeeld in verschillende emissiebronnen.

Tevens bepaalt de Dijkstra Groep sinds 2014 (referentiejaar) haar emissie-inventaris voor overige indirecte emissies (scope 3). Dit betreffen de emissies die ontstaan als gevolg van onze activiteiten, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn noch beheerd worden door onze organisatie.

Hierdoor heeft de Dijkstra Groep naast inzicht in scope 1 en 2 tevens continu inzicht in de meest materiële scope 3-emissies.

Reductie

De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten van de Dijkstra Groep (scope 1, 2 en 3) te reduceren, is verwoord in de beleidsverklaring van beide werkmaatschappijen. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de betrokken directies.

Voor de periode 2015-2017 beoogt de directie ten opzichte van het basisjaar 2012 een reductie te bereiken van 25%. Dit betreft de reductie van de CO2-emissie per direct uur naar 5,7 kg.

De voornaamste doelstelling wat betreft CO2-reductie voor scope 3 is om reductie van de CO2-emissie per ton asfalt (meest materiële emissie) van grondstofwinning tot en met aanleg te realiseren.

3-in-1 CO2 reductieplan.

Transparantie

Om de betrokkenheid van ons personeel, onze klanten en leveranciers alsmede de overige stakeholders op een hoog niveau te houden, wordt er structureel naar deze doelgroepen gecommuniceerd. De onderliggende documenten zijn voor een ieder continu beschikbaar en door middel van het intranet, het internet en digitale nieuwsbrieven worden belangrijke aspecten betreffende de uitvoering van ons CO2-beleid gecommuniceerd.

Deze documenten zijn te downloaden op onderhavige website en zijn tevens te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), www.skao.nl.

Daarnaast stellen wij op deze site een (digitale) brievenbus ter beschikking waar de eerdergenoemde doelgroepen ideeën kunnen aandragen om ons beleid nog meer kracht bij te zetten. De binnengekomen ideeën worden besproken in het KAM-overleg.

CO2-emissie en projecten

Dijkstra Holding b.v. heeft instrumenten ontwikkeld om per project in kaart te brengen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn. De werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar verschaft ook inzage in zowel de mogelijke als de gerealiseerde besparingen in het project.

Initiatieven CO2-reductie

Dijkstra Holding b.v. is met haar werkmaatschappijen Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. en MUG Ingenieursbureau b.v. actief betrokken bij initiatieven op het gebied van energiebesparing en emissiereductie. Naast passieve deelnames in de vorm van lidmaatschappen van branchepartijen wordt actief deelgenomen aan:

Omschrijving Organisator  Rol
Asfalt Kenniscentrum Asfalt Kenniscentrum Deelnemer
Innovatieatelier Drie noordelijke provincies Deelnemer

 

Informatie

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u terecht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Voor opmerkingen, vragen en/of ideeën over de CO2-prestatieladder kunt u contact opnemen met onze KAM-coördinator.

Documenten

2018CO2-reductieplan – versie nummer: juli 2018

2017:  CO2-reductieplan  – versie nummer: november 2017

2017CO2-reductieplan – versie nummer: maart 2017

2016CO2-reductieplan  – versie nummer: november 2016

2016CO2- reductieplan – versie nummer: juli 2016

 

2018: Voortgangsrapportage  Voortgangsrapportage Scope 3 2018

2017: Voortgangsrapportage  Voortgangsrapportge Scope 3 2017

2018-10 3-IN-1 CO2-reductieplan Dijkstra Holding

CO2-certificaat Dijkstra Holding 08-10-21

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl