Werken bij

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN DOOR MUG INGENIEURSBUREAU B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer 02040355.

Artikel 1 – definities

De navolgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter geschreven termen hebben de volgende daarbij vermelde betekenis:

Overeenkomst: elke tussen een Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, inclusief wijzigingen en/of aanvullingen daarop, krachtens welke overeenkomst de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: MUG INGENIEURSBUREAU B.V., gevestigd te Leek.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer bij een Overeenkomst, alsmede degene aan wie een aanbieding van de Opdrachtnemer is gericht.

DNR: de ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst meest recente versie van de De Nieuwe Regeling.

UAV: de ten tijde van de totstandkoming van een Overeenkomst meest recente versie van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken.

Artikel 2 – toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer en op alle Overeenkomsten. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – toepasselijkheid DNR

In aanvulling op de onderhavige algemene voorwaarden zijn op Overeenkomsten de volgende regelingen van toepassing: a. op werkzaamheden waarbij de Opdrachtnemer optreedt als adviesbureau als bedoeld in de DNR, is de DNR van toepassing; b. op werkzaamheden betreffende de uitvoering van werken als bedoeld in de UAV, is de UAV van toepassing. De Opdrachtgever wordt geacht van de inhoud van de DNR respectievelijk de UAV kennis te hebben genomen. De DNR en de UAV liggen ter inzage ten kantore van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever, indien hij daar om verzoekt, kosteloos in het bezit stellen van de DNR respectievelijk de UAV. In geval van tegenstrijdigheden tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de DNR c.q. de UAV, prevaleren altijd de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 4 – aanbieding

Elke aanbieding van de Opdrachtnemer moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd en is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de Opdrachtgever alsmede op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende wet- en regelgeving, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien de aanbieding geen termijn voor aanvaarding vermeldt, is deze termijn dertig dagen (30) te rekenen vanaf de dagtekening.

Artikel 5 – Overeenkomst

1. Een Overeenkomst is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen dan wel indien de Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtnemer binden de Opdrachtnemer niet. 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een Overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen. De Opdrachtnemer is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten. 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties toegestaan.

Artikel 6 – prijzen

1. De door de Opdrachtnemer opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in euro, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting – waaronder btw – en heffingen. 2. De Opdrachtnemer heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te wijzigen in geval van een wijziging van een of meer kostprijsbestanddelen. Prijswijzigingen zullen schriftelijk aan de Opdrachtgever worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. 3. De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Als basis voor de lonen wordt de geldende CBS index Zakelijke Dienstverlening gehanteerd. Prijsverhogingen voor materialen worden geheel doorberekend.

Artikel 7 – levertijd

1. Een overeengekomen levertijd (waaronder tevens begrepen de termijn waarbinnen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd c.q. een werk dient te worden voltooid) is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van één maand niet overschrijdt, kan de Opdrachtgever geen enkel recht ontlenen. 2. In geval de Opdrachtnemer in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Opdrachtgever uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade en/of kosten. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden geretourneerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8 – uitvoering van werkzaamheden

1. Bij de uitvoering van werken zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over: a. de voor de uitvoering van het werk benodigde bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, etc.; b. gebouwen of terreinen, waarin, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd; c. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen. 2. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens volledig, actueel en juist zijn. 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen waarin, waaraan of waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, welke toestand naar het oordeel van de Opdrachtnemer zodanig moet zijn dat de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen en deze kunnen worden voortgezet. Het bepaalde in de vorige volzin geldt evenzeer indien de Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. 4. De Opdrachtnemer doet aan de Opdrachtgever de aanbeveling, mede in het kader van haar verplichting als bedoeld in de DNR, om voor werken zo mogelijk een CAR- of gelijkbare verzekering af te sluiten. De Opdrachtgever verplicht zich, voor het geval een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, de Opdrachtnemer als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen. Indien en voor zover de Opdrachtgever geen verzekering als hiervoor bedoeld afsluit, komen die beslissing en de gevolgen daarvan geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, die voor de Opdrachtnemer ontstaan, hetzij doordat de Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan een of meer van zijn in dit artikel omschreven verplichtingen, hetzij doordat een of meer omstandigheden die ingevolge dit artikel voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen niet overeenkomstig het bepaalde in dit artikel zijn. Bij tijdsverlies, veroorzaakt door vertraging doordat de Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan een of meer van zijn in dit artikel omschreven verplichtingen dan wel die ingevolge dit artikel voor rekening en risico van de Opdrachtgever komt, wordt een zodanige verlenging van levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is, onverminderd de overige aanspraken van de Opdrachtnemer .

Artikel 9 – samenwerking met derden

1. Indien de Opdrachtnemer, overeenkomstig het bepaalde in de DNR, op verzoek van de Opdrachtgever samenwerkt met een of meer andere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, zal de Opdrachtnemer voor het door deze derden verrichte deel van de werkzaamheden niet aansprakelijk zijn, behoudens voor zover de Opdrachtnemer deze aansprakelijkheid schriftelijk heeft aanvaard. 2. In de in het vorige lid bedoelde gevallen is de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de door de derden aan de Opdrachtnemer te verstrekken gegevens. 3. Indien de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zelf een of meer andere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, dan wel andere derden inschakelt, zal de Opdrachtnemer voor het door deze derden verrichte deel van de werkzaamheden slechts aansprakelijk zijn voor zover die derden jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk zijn.

Artikel 10 – betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever heeft niet het recht een eventuele tegenvordering van hem met de vordering van Opdrachtnemer te compenseren. Alle betalingen dienen der halve zonder enige aftrek of schuldvergelijk plaats te vinden. 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotfacturen te zenden. Betaling van voorschotfacturen dient te geschieden direct nadat deze door de Opdrachtgever zijn ontvangen. 3. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. 4. Alle betalingen dienen zonder enige opschorting, aftrek of verrekening te geschieden, effectief in de valuta als vermeld op de factuur. In het geval de Opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst op de Opdrachtnemer aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. 5. Indien de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. 6. Indien de Opdrachtgever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. 7. De Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en voor zover de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting c.q. (in het geval van lid 6) haar verplichting tot het stellen van zekerheid.

Artikel 11 – aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het desbetreffende geval onder haar desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de Opdrachtnemer ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Opdrachtnemer. 2. Voorts gelden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in alle gevallen de beperkingen van de aansprakelijkheid die zijn opgenomen in de DNR respectievelijk de UAV.
3. Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Opdrachtnemer bevinden, het uitdrukkelijk beding, dat de Opdrachtnemer voor enig lichamelijk- en/of geestelijk letsel van welke aard dan ook, of welke verwonding dan ook (wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (wat betreft zaken) in geen geval aansprakelijk is, behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar bestuurders persoonlijk. 4. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten door de Opdrachtnemer van milieukundig bodemonderzoek, is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor een afwijkende verontreinigingssituatie die uit later onderzoek blijkt aanwezig te zijn. 5. De Onderneming is nimmer aansprakelijk voor gebruik van door haar vervaardigde rapporten, verslagen of andere documenten door anderen dan de Opdrachtgever, noch voor gebruik voor een ander doel dan waarvoor deze zijn vervaardigd. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de hiervoor bedoelde documenten. 6. De in bovenstaande leden voor de Opdrachtnemer zelf Bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de Overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt. 7. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de Opdrachtnemer ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, en haar schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen die voor haar daardoor mochten ontstaan. 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die wordt veroorzaakt door werkzaamheden verricht door werknemers van Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever welke geen deel uitmaken van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst. 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in rapportages en/of adviezen van Opdrachtnemer. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden, niet zijnde Opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

Artikel 12 – geheimhouding

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen alle door de andere partij verschafte (bedrijfs)informatie vertrouwelijk behandelen, deze informatie niet openbaar maken aan derden en van deze informatie alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 – personeel

1. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om in de periode van uitvoering van de Overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan om personeelsleden in dienst bij de Opdrachtnemer, die belast zijn met het uitvoeren van de Overeenkomst, in dienst te nemen of anderszins in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. 2. Indien de Opdrachtgever binnen de in het voorgaande lid bedoelde periode een of meer in het voorgaande lid bedoelde personeelsleden van de Opdrachtnemer in dienst neemt, is zij aan de Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag gelijk aan het brutojaarsalaris c.q de brutojaarsalarissen van de betreffende personeelsleden, onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 14 – overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van de Opdrachtnemer. 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de Opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 15 – geschillen en toepasselijk recht

1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal (voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in de DNR respectievelijk de UAV) in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechter te Groningen, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie en tenzij partijen arbitrage overeenkomen. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij gedurende een maand nadat de Opdrachtnemer zich schriftelijk op dit artikellid heeft beroepen gerechtigd, om voor beslechting van het betreffende geschil de door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter te kiezen. 2. Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, doch met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl