Werken bij
Nieuwe brug in Baard

Projectleiding, 3D-visualisaties en milieukundige onderzoeken

Het dorp Baard in de gemeente Leeuwarden krijgt in het jaar 2020 een nieuwe brug. De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar al sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe en voldoet niet meer aan de moderne regelgeving, hierdoor is het tijd geworden voor een nieuwe brug. De provincie Fryslân is eigenaar van de brug en daarmee ook de opdrachtgever voor de vervanging ervan.

Het dorp Baard is actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe brug. De brug ligt op een karakteristieke locatie in het dorp, direct naast het plaatselijke café. Bijzonder aan de brug is dat hij bediend wordt door de caféhouder in het kader van ‘Right 2 Challenge’. Vanuit het dorp Baard is ook een brugcommissie in het leven geroepen die de inwoners van Baard vertegenwoordigt in de afstemming over de vervanging van de brug. Deze commissie is naast de gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en diverse provinciale afdelingen (o.a. nautische zaken, brug-/sluisbedienaars, technische dienst) één van de stakeholders waar het projectteam mee samenwerkt.

De afstemming vanuit het projectteam met deze partijen is uitermate belangrijk om tot een mooi eindresultaat te komen waar uiteindelijk alle partijen tevreden mee zijn. Een mooie uitdaging voor MUG Ingenieursbureau om dit in goeie banen te leiden. MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân o.a. de projectleiding, 3D-visualisaties en diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging van de brug.

Varianten en besluitvorming
Om tot de juiste keuze te komen voor het nieuwe type brug (fiets, bascule of ophaal) en de wijze van brugbediening (lokaal of op afstand) zijn vanaf 2017 gesprekken gevoerd met de stakeholders. De informatie uit die gesprekken is verwerkt in een variantenafweging. Hierbij zijn aspecten als veiligheid, onderhoud, kosten, levensduur en de wensen vanuit het dorp Baard beschouwd.

De varianten zijn o.a. middels een informatiebijeenkomst met de inwoners van Baard besproken. Uiteindelijk is naar aanleiding van de variantenafweging in samenspraak tussen de stakeholders en het provinciaal bestuur gekozen voor een historisch vormgegeven stalen ophaalbrug naar voorbeeld van de Franekerpoortsbrug te Harlingen.

Hiermee wordt de gewenste vormgeving gerealiseerd en is de nieuwe brug op basis van de hedendaagse wet- en regelgeving onderhoudsvriendelijk en toekomstbestendig. De lokale bediening van de brug blijft voorlopig in het kader van ‘Right 2 Challenge’ behouden door de caféhouder.

Van Programma van Eisen naar eindresultaat
De keuze voor de te realiseren variant was het startschot voor het opstellen van een gedetailleerd Programma van Eisen. Dit is gezamenlijk met alle stakeholders tot stand gekomen en vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van deze eisen het ontwerp nader uitgewerkt. Dit gebeurt van grof naar fijn in drie verschillende fases, te weten: Schetsontwerp, Voorontwerp en Definitief Ontwerp. In het Schetsontwerp, de fase waarin het project zich op dit moment bevindt, worden de hoofdafmetingen en de inpassing van de brug in de omgeving globaal bepaald. Het resultaat daarvan wordt in het eerste kwartaal van 2019 aan de inwoners van Baard gepresenteerd middels onder andere een 3D-visualisatie. Vervolgens wordt het ontwerp nader uitgewerkt in de Voorontwerpfase en vastgesteld in de Definitief Ontwerpfase. Ook in deze fases worden de stakeholders actief betrokken. Als onderdeel van de ontwerpfases wordt ook de inkoopstrategie voor de uitvoering van het werk afgewogen. Dit bepaalt in welke contractvorm en middels welke aanbestedingsprocedure het werk wordt aanbesteed. Het streven is dat de uitvoering grotendeels in 2020 zal plaatsvinden en dat er vanaf de start van het vaarseizoen 2021 gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe historisch vormgegeven ophaalbrug.

Meer weten?

Edo Feenstra

Projectleider Infra, Water & Natuur
T. 0594 55 24 20
E. efeenstra@mug.nl

Werkzaamheden

Projectleiding, 3D-visualisatie en inmeting, Milieukundige onderzoeken

  • MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân onder andere de projectleiding voor de vervanging van de brug. De projectleider stuurt het projectteam (veelal bestaand uit provinciale medewerkers) aan, coördineert de afstemming met de stakeholders en legt verantwoording af over o.a. de voortgang, financiën en kwaliteit aan het management van de provincie. MUG Ingenieursbureau is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het project en speelt een centrale coördinerende en sturende rol in alle facetten binnen de diverse projectfases.
  • MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân onder andere de 3D-visualisaties voor de vervanging van de brug. Omdat de brug aan de normen en regelgeving van de huidige tijd moet voldoen, wordt de brug enigszins groter van omvang. Ook wordt de huidige basculebrug vervangen door een ophaalbrug. Deze keuze heeft tot gevolg dat de brug wordt voorzien van een bovenbouw, omdat in de nieuwe situatie dan het ballastgewicht boven de weg hangt. Deze combinatie van uitgangspunten zorgt ervoor dat de inpassing in de relatief kleine ruimte een aandachtspunt is. Om dit goed in beeld te brengen verzorgt MUG Ingenieursbureau voor dit project de inmetingen en de 3D-visualisaties. Deze werkwijze dient een meervoudig doel, namelijk: het controleren van de inpassing van de brug in de omgeving, het vrijdraaien van de brugonderdelen en het duidelijk kunnen informeren van de inwoners van Baard ten aanzien van het ontwerp.
  • MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân onder andere diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging van de brug. In het kader van de voorbereiding van het project worden de benodigde milieukundige onderzoeken uitgevoerd, zodat de kwaliteit van de vrijkomende materialen en bouwstoffen tijdig bekend is en op basis daarvan kan worden besloten hoe daar binnen het project mee moet worden omgegaan. In het kader van duurzaamheid kan dan ook worden beschouwd of bepaalde materialen of bouwstoffen kunnen worden hergebruikt.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl