Werken bij
Milieukundige advisering en begeleiding nieuwbouwwijk Munster in Winsum

Realisatie 150 energiezuinige woningen zonder gasaansluiting

Aan de oostzijde van Winsum wordt het nieuwbouwplan Munster ontwikkeld. Wonen zonder gasaansluiting en in een waterrijke en groene omgeving. In de nieuwe wijk worden, op duurzame wijze, 150 energiezuinige woningen gebouwd zonder gasaansluiting. Een collectief warmtenet gaat fungeren als duurzame energiebron.

Momenteel wordt gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken van de wijk. Dit houdt onder andere het graven van watergangen in en de aanleg van riolering en wegen, op een aantal kavels die in eerste instantie als weiland in gebruik waren. De afdeling Milieu begeleidt en adviseert de gemeente Winsum met milieukundige vraagstukken en bodemvraagstukken tijdens de voorbereiding en de uitvoering.

(Water)bodemonderzoek, kwaliteit baggerspecie en asbestinventarisatie

Zo heeft MUG Ingenieursbureau  (water)bodemonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie vast te stellen. Ook wordt een aantal bestaande sloten gedempt of verbreed, waarin de kwaliteit van de aanwezige baggerspecie is vastgesteld. Binnen het plangebied stonden een tweetal schuren die gesloopt dienden te worden. Om vast te stellen of er asbesthoudende toepassingen aanwezig waren, heeft MUG Ingenieursbureau de asbestinventarisaties van deze opstallen uitgevoerd.

Over het algemeen kan worden gesteld dat er geen bodemverontreinigingen aanwezig zijn binnen het plangebied. Wel speelden er een aantal andere bijzonderheden waarin onze afdeling de gemeente Winsum van dienst is geweest.

Advies en begeleiding asbestsanering

In het gebied was een asbesthoudend puinpad aanwezig binnen het plangebied dat door de aannemer, onder begeleiding van MUG Ingenieursbureau, is verwijderd. Ook waren er restanten van funderingen van een voormalige boerderij aanwezig, met plaatselijk asbest. Deze zijn eveneens onder advisering en begeleiding van ons bureau verwijderd.

In verband met de ontsluiting van de nieuwe wijk, zal onder andere de Netlaan worden verbreed en wordt er gewerkt aan de aanleg van kabels en leidingen. In de berm van de Netlaan hebben wij, tijdens bodemonderzoek, twee verontreinigingen met PAK aangetroffen. Deze zullen binnen afzienbare tijd nog worden gesaneerd onder milieukundige begeleiding van ons bureau.

Omdat het gaat om een duurzame wijk, waarbij ook veel klei zal worden ontgraven, hebben wij in samenwerking met TCKI in Velp (Arnhem) een klei-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of de klei geschikt is voor de keramische industrie, zodat deze binnen de wijk kan worden hergebruikt als bijvoorbeeld straatklinkers.

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Verkennend (water)bodemonderzoek binnen het plangebied en in de bermen langs de Netlaan en De Lombok.
  • Advisering hergebruik en afvoer van vrijkomende grond- en materiaalstromen.
  • Klei-onderzoek naar de toepasbaarheid in de keramische industrie en als dijkenklei (erosieklassebepaling voor toepassing in/op dijk, kade of talud). Dit onderzoek hebben wij in samenwerking met TKCI in Velp (Arnhem) uitgevoerd.
  • Vaststellen bodemopbouw, ook in de diepere ondergrond, ten behoeve van de aanleg van het collectieve verwarmingssysteem.
  • Opstellen kostenramingen voor de uitvoering van saneringswerkzaamheden.
  • Opstellen Plan van Aanpak, milieukundige begeleiding en opstellen evaluatierapportage voor het verwijderen van een asbesthoudend puinpad. Dit pad is verwijderd onder het regime van het Besluit asbestwegen milieubeheer.
  • Asbestinventarisatie van twee te slopen opstallen binnen het plangebied. In samenwerking met de gemeente Winsum hebben wij de aanbesteding begeleid voor een sloopaannemer.
  • In samenwerking met Dusseldorp infra, sloop en milieutechniek hebben wij de oude funderingen, met asbesthoudend puin, van een voormalige boerderij verwijderd. Wij hebben hierbij de projectleiding en het toezicht verzorgd voor de gemeente Winsum.
  • Opstellen BUS-melding, milieukundige begeleiding en evaluatie van de bodemsanering in de bermen van de Netlaan.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl