Werken bij
Milieukundige advisering en begeleiding nieuwbouwwijk Munster in Winsum

Realisatie 150 energiezuinige woningen zonder gasaansluiting

Aan de oostzijde van Winsum wordt het nieuwbouwplan Munster ontwikkeld. Wonen zonder gasaansluiting en in een waterrijke en groene omgeving. In de nieuwe wijk worden, op duurzame wijze, 150 energiezuinige woningen gebouwd zonder gasaansluiting. Een collectief warmtenet gaat fungeren als duurzame energiebron.

Momenteel wordt gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken van de wijk. Dit houdt onder andere het graven van watergangen in en de aanleg van riolering en wegen, op een aantal kavels die in eerste instantie als weiland in gebruik waren. De afdeling Milieu begeleidt en adviseert de gemeente Winsum met milieukundige vraagstukken en bodemvraagstukken tijdens de voorbereiding en de uitvoering.

(Water)bodemonderzoek, kwaliteit baggerspecie en asbestinventarisatie

Zo heeft MUG Ingenieursbureau  (water)bodemonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie vast te stellen. Ook wordt een aantal bestaande sloten gedempt of verbreed, waarin de kwaliteit van de aanwezige baggerspecie is vastgesteld. Binnen het plangebied stonden een tweetal schuren die gesloopt dienden te worden. Om vast te stellen of er asbesthoudende toepassingen aanwezig waren, heeft MUG Ingenieursbureau de asbestinventarisaties van deze opstallen uitgevoerd.

Over het algemeen kan worden gesteld dat er geen bodemverontreinigingen aanwezig zijn binnen het plangebied. Wel speelden er een aantal andere bijzonderheden waarin onze afdeling de gemeente Winsum van dienst is geweest.

Advies en begeleiding asbestsanering

In het gebied was een asbesthoudend puinpad aanwezig binnen het plangebied dat door de aannemer, onder begeleiding van MUG Ingenieursbureau, is verwijderd. Ook waren er restanten van funderingen van een voormalige boerderij aanwezig, met plaatselijk asbest. Deze zijn eveneens onder advisering en begeleiding van ons bureau verwijderd.

In verband met de ontsluiting van de nieuwe wijk, zal onder andere de Netlaan worden verbreed en wordt er gewerkt aan de aanleg van kabels en leidingen. In de berm van de Netlaan hebben wij, tijdens bodemonderzoek, twee verontreinigingen met PAK aangetroffen. Deze zullen binnen afzienbare tijd nog worden gesaneerd onder milieukundige begeleiding van ons bureau.

Omdat het gaat om een duurzame wijk, waarbij ook veel klei zal worden ontgraven, hebben wij in samenwerking met TCKI in Velp (Arnhem) een klei-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of de klei geschikt is voor de keramische industrie, zodat deze binnen de wijk kan worden hergebruikt als bijvoorbeeld straatklinkers.

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Verkennend (water)bodemonderzoek binnen het plangebied en in de bermen langs de Netlaan en De Lombok.
  • Advisering hergebruik en afvoer van vrijkomende grond- en materiaalstromen.
  • Klei-onderzoek naar de toepasbaarheid in de keramische industrie en als dijkenklei (erosieklassebepaling voor toepassing in/op dijk, kade of talud). Dit onderzoek hebben wij in samenwerking met TKCI in Velp (Arnhem) uitgevoerd.
  • Vaststellen bodemopbouw, ook in de diepere ondergrond, ten behoeve van de aanleg van het collectieve verwarmingssysteem.
  • Opstellen kostenramingen voor de uitvoering van saneringswerkzaamheden.
  • Opstellen Plan van Aanpak, milieukundige begeleiding en opstellen evaluatierapportage voor het verwijderen van een asbesthoudend puinpad. Dit pad is verwijderd onder het regime van het Besluit asbestwegen milieubeheer.
  • Asbestinventarisatie van twee te slopen opstallen binnen het plangebied. In samenwerking met de gemeente Winsum hebben wij de aanbesteding begeleid voor een sloopaannemer.
  • In samenwerking met Dusseldorp infra, sloop en milieutechniek hebben wij de oude funderingen, met asbesthoudend puin, van een voormalige boerderij verwijderd. Wij hebben hierbij de projectleiding en het toezicht verzorgd voor de gemeente Winsum.
  • Opstellen BUS-melding, milieukundige begeleiding en evaluatie van de bodemsanering in de bermen van de Netlaan.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl