Werken bij
Dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

Conditionerende (bureau)onderzoeken voor de verkenningsfase

Tijdens de derde landelijke toetsronde (2010) is de primaire kering (zeedijk) in het traject Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat afgekeurd op een aantal faalmechanismen. Dit betekent dat Waterschap Noorderzijlvest een veiligheidsopgave heeft en voor dit traject en daar een dijkverbetering gaat realiseren.  Het gaat om een traject met een lengte van circa 9 kilometer. Het dijkverbeteringsproject bestaat uit drie fasen: verkenningsfase (1), planuitwerkingsfase (2) en realisatiefase (3). Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase.

Plan van Aanpak 

Om voor het maken van het ontwerp (planuitwerkingsfase) de risico’s in beeld te brengen, dienen eerst conditionerende onderzoeken te worden uitgevoerd (hoofdzakelijk bureaustudies en -onderzoeken). Waterschap Noorderzijlvest heeft hiervoor een aanbesteding uitgeschreven, waarbij adviesbureaus, met een vooraf gesteld plafondbedrag, anoniem een Plan van Aanpak mochten indienen en op kwaliteit werden beoordeeld. Uit deze ronde is MUG Ingenieursbureau als één van de drie beste bureaus naar voren gekomen. MUG Ingenieursbureau heeft het Plan van Aanpak vervolgens gepresenteerd aan de beoordelingscommissie. Na de presentatie is MUG Ingenieursbureau als beste uit de bus  gekomen en is begin januari gestart met de conditionerende onderzoeken.

Een integrale aanpak en de inzet van een digitaal projectportaal

Het belangrijkste in dit project is een integrale benadering met helder kaartmateriaal inclusief verwijzing naar de bronbestanden. Daarom heeft MUG Ingenieursbureau een GIS-georiënteerd digitaal projectportaal opgesteld. In het portaal worden alle onderzoeksresultaten gekoppeld aan een kaart en/of luchtfoto, waardoor deze in één oogopslag en op één centrale plek zichtbaar en beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld de opdrachtgever of een ontwerper. Met één muisklik op een object op de kaart kan het bijbehorende document, of rapport, worden geopend. Door verschillende kaartlagen aan te zetten, kunnen op een specifieke plaats binnen het projectgebied alle risico’s zichtbaar worden gemaakt. Door de toepassing van het projectportaal gaan geen gegevens verloren en worden de risico’s tijdens ontwerp en uitvoering beperkt. Ook is er een dashboard gekoppeld aan het portaal. In dit dashboard kan de opdrachtgever te allen tijden de voortgang van de onderzoeken volgen, en ook de bijbehorende verificatie en validatie.

De uitgevoerde multidisciplinaire onderzoeken zijn MUG-breed uitgevoerd (afdelingsoverstijgend) en daarnaast is voor specifieke werkzaamheden de samenwerking aangegaan met een aantal partners.

Samenwerking

Onderzoek Niet-gesprongen Explosieven (NGE) – T&A Survey

Onderwaterarcheologie – Periplus Archeomare

Cultuurhistorie en landschapsonderzoek – Dijkstra Tuin, Park en Landschap

Ecologische onderzoek – Altenburg & Wymenga

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Het opzetten en bijhouden van een project portaal, waarin alle onderzoeksresultaten zijn gekoppeld.
  • Inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen. De aanwezige kabels en leidingen zijn inzichtelijk gemaakt op kaartmateriaal en daarnaast zijn gegevens zoals diameters, wanddiktes, dekking e.d. geïnventariseerd. Aan de hand van de verzamelde gegevens is een adviesrapportage opgesteld over hoe om te gaan met de aanwezige kabels en leidingen en de bijbehorende risico’s.
  • Bureauonderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE). Hiervoor hebben wij samengewerkt met T&A Survey.
  • Historisch vooronderzoek naar (potentiële) (water)bodemverontreinigingen binnen het gebied. In verband met het te verwachten grondverzet is eveneens gekeken naar de te verwachten algehele kwaliteit van de (water)bodem en is geadviseerd over hoe om te gaan met vrijkomende grondstromen.
  • Archeologisch onderzoek naar archeologische waarden binnen het gebied. Een mogelijk onderdeel van de dijkverbetering is ‘geulmanagement’, waarbij mogelijk een geul in het wad wordt verlegd. Om eventuele archeologische restanten, zoals scheepswrakken, in beeld te brengen, is een scan (sonar en magnetometer) uitgevoerd op het wad vanaf een boot. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met Periplus Archeomare.
  • Binnen het gebied is een inventarisatie gedaan van de cultuurhistorie en landschappelijke waarden. In samenwerking met Dijkstra Tuin, Park en Landschap is een advies opgesteld over hoe om moet worden gegaan met aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het ontwerp.
  • Binnen het projectgebied zijn door middel van een ecologische quickscan en een bureaustudie de ecologische en natuurwaarden in beeld gebracht. Hiervoor hebben wij samengewerkt met ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga. Op basis van de resultaten zijn de risico’s in beeld gebracht en is een advies opgesteld.
  • In aanvulling op de opdracht voor de vooronderzoeken, heeft onze afdeling Geo de dijk volledig ingemeten en een digitaal terrein model (DTM) opgesteld. Dit is een digitale 3D versie van de dijk. Uit de DTM kunnen ten behoeve van het ontwerp onder andere hoogtes worden afgeleid, maar ook bijvoorbeeld bekledingsvlakken inclusief oppervlaktes (gras, asfalt, basaltblokken).

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl