Werken bij
Dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

Conditionerende (bureau)onderzoeken voor de verkenningsfase

Tijdens de derde landelijke toetsronde (2010) is de primaire kering (zeedijk) in het traject Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat afgekeurd op een aantal faalmechanismen. Dit betekent dat Waterschap Noorderzijlvest een veiligheidsopgave heeft en voor dit traject en daar een dijkverbetering gaat realiseren.  Het gaat om een traject met een lengte van circa 9 kilometer. Het dijkverbeteringsproject bestaat uit drie fasen: verkenningsfase (1), planuitwerkingsfase (2) en realisatiefase (3). Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase.

Plan van Aanpak 

Om voor het maken van het ontwerp (planuitwerkingsfase) de risico’s in beeld te brengen, dienen eerst conditionerende onderzoeken te worden uitgevoerd (hoofdzakelijk bureaustudies en -onderzoeken). Waterschap Noorderzijlvest heeft hiervoor een aanbesteding uitgeschreven, waarbij adviesbureaus, met een vooraf gesteld plafondbedrag, anoniem een Plan van Aanpak mochten indienen en op kwaliteit werden beoordeeld. Uit deze ronde is MUG Ingenieursbureau als één van de drie beste bureaus naar voren gekomen. MUG Ingenieursbureau heeft het Plan van Aanpak vervolgens gepresenteerd aan de beoordelingscommissie. Na de presentatie is MUG Ingenieursbureau als beste uit de bus  gekomen en is begin januari gestart met de conditionerende onderzoeken.

Een integrale aanpak en de inzet van een digitaal projectportaal

Het belangrijkste in dit project is een integrale benadering met helder kaartmateriaal inclusief verwijzing naar de bronbestanden. Daarom heeft MUG Ingenieursbureau een GIS-georiënteerd digitaal projectportaal opgesteld. In het portaal worden alle onderzoeksresultaten gekoppeld aan een kaart en/of luchtfoto, waardoor deze in één oogopslag en op één centrale plek zichtbaar en beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld de opdrachtgever of een ontwerper. Met één muisklik op een object op de kaart kan het bijbehorende document, of rapport, worden geopend. Door verschillende kaartlagen aan te zetten, kunnen op een specifieke plaats binnen het projectgebied alle risico’s zichtbaar worden gemaakt. Door de toepassing van het projectportaal gaan geen gegevens verloren en worden de risico’s tijdens ontwerp en uitvoering beperkt. Ook is er een dashboard gekoppeld aan het portaal. In dit dashboard kan de opdrachtgever te allen tijden de voortgang van de onderzoeken volgen, en ook de bijbehorende verificatie en validatie.

De uitgevoerde multidisciplinaire onderzoeken zijn MUG-breed uitgevoerd (afdelingsoverstijgend) en daarnaast is voor specifieke werkzaamheden de samenwerking aangegaan met een aantal partners.

Samenwerking

Onderzoek Niet-gesprongen Explosieven (NGE) – T&A Survey

Onderwaterarcheologie – Periplus Archeomare

Cultuurhistorie en landschapsonderzoek – Dijkstra Tuin, Park en Landschap

Ecologische onderzoek – Altenburg & Wymenga

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Het opzetten en bijhouden van een project portaal, waarin alle onderzoeksresultaten zijn gekoppeld.
  • Inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen. De aanwezige kabels en leidingen zijn inzichtelijk gemaakt op kaartmateriaal en daarnaast zijn gegevens zoals diameters, wanddiktes, dekking e.d. geïnventariseerd. Aan de hand van de verzamelde gegevens is een adviesrapportage opgesteld over hoe om te gaan met de aanwezige kabels en leidingen en de bijbehorende risico’s.
  • Bureauonderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE). Hiervoor hebben wij samengewerkt met T&A Survey.
  • Historisch vooronderzoek naar (potentiële) (water)bodemverontreinigingen binnen het gebied. In verband met het te verwachten grondverzet is eveneens gekeken naar de te verwachten algehele kwaliteit van de (water)bodem en is geadviseerd over hoe om te gaan met vrijkomende grondstromen.
  • Archeologisch onderzoek naar archeologische waarden binnen het gebied. Een mogelijk onderdeel van de dijkverbetering is ‘geulmanagement’, waarbij mogelijk een geul in het wad wordt verlegd. Om eventuele archeologische restanten, zoals scheepswrakken, in beeld te brengen, is een scan (sonar en magnetometer) uitgevoerd op het wad vanaf een boot. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met Periplus Archeomare.
  • Binnen het gebied is een inventarisatie gedaan van de cultuurhistorie en landschappelijke waarden. In samenwerking met Dijkstra Tuin, Park en Landschap is een advies opgesteld over hoe om moet worden gegaan met aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het ontwerp.
  • Binnen het projectgebied zijn door middel van een ecologische quickscan en een bureaustudie de ecologische en natuurwaarden in beeld gebracht. Hiervoor hebben wij samengewerkt met ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga. Op basis van de resultaten zijn de risico’s in beeld gebracht en is een advies opgesteld.
  • In aanvulling op de opdracht voor de vooronderzoeken, heeft onze afdeling Geo de dijk volledig ingemeten en een digitaal terrein model (DTM) opgesteld. Dit is een digitale 3D versie van de dijk. Uit de DTM kunnen ten behoeve van het ontwerp onder andere hoogtes worden afgeleid, maar ook bijvoorbeeld bekledingsvlakken inclusief oppervlaktes (gras, asfalt, basaltblokken).

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl