Werken bij

Certificeringen

MUG Ingenieursbureau hecht veel waarde aan kwaliteit en optimalisering van de werkprocessen. ISO 9001 is al vele jaren de basis van onze (project)organisatie. Hier is en wordt enorm veel aandacht aan besteed.

Binnen MUG Ingenieursbureau wordt gewerkt met een grote diversiteit aan kwaliteitsnormen.

Naast ISO is in het kader van veiligheid, arbo en milieu het VCA**-systeem geïmplementeerd. Verder is voor de vakgebieden bodem, asbest en archeologie gekozen om op het gebied van certificering alle bestaande en gangbare certificaten binnen onze werkzaamheden in huis te hebben.

Voor de diverse afdelingen worden verschillende certificaten gevoerd.

Hieronder treft u een overzicht aan van de certificaten die zijn afgegeven door C+ Certificering bv, Normec Certification en CCvD Archeologie.

VCA**

Deze norm is ontstaan uit de (petro)chemische industrie en heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. Tegenwoordig wordt VCA ook in vrijwel alle andere sectoren gebruikt. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aan tonen dat wij facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen hun organisatie beheersen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze wordt een kwaliteitshandboek opgezet en wordt het beleid bekend gemaakt aan alle medewerkers. ISO 9001 stelt eisen aan algemene bedrijfsprocessen zoals traceerbaarheid van documenten, doorvoeren van leerpunten en vraagt van de organisatie dat continue de klantentevredenheid wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001

SO 14001 is een milieuzorgsysteem. Door het voeren van het certificaat tonen wij aan dat wij op een milieubewuste wijze onze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het scheiden van afval, voorkomen van milieuverontreiniging door het gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel, voorbereid zijn op milieucalamiteiten, aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving, beperken van (geluids)overlast voor de omgeving en beperken van CO2-uitstoot. Download hier het certificaat.

SCA SC-540/2014 – Procescertificaat Asbestinventarisatie

De door MUG te verrichten asbestinventarisatie en op te stellen inventarisatierapport voldoen aan de eisen die gesteld zijn in dit certificaat, ten aanzien van de volledigheid van het asbestinventarisatierapport, de zorgvuldigheid, de arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 1000

Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen. Monsterneming materialen verhardingsconstructies voor partijkeuringen bouwstoffen. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek; voor het toepassingsgebied: protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 4000

De afdeling archeologie van MUG Ingenieursbureau is door Normec Certificeringen getoetst op de vereiste aanpak voor archeologisch onderzoek. Door Normec is vastgesteld dat de richtlijnen en voorwaarden van de BRL en de bijbehorende protocollen uitstekend geborgd zijn in onze aanpak. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000. Download hier het certificaat.

De onderwerpen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ leven bij alle mensen in de organisatie

De doeltreffendheid van het totale kwaliteitssysteem wordt continu getoetst aan de hand van interne en externe audits op kantoor, externe werkplekinspecties (BRL SIKB en SCA-normen), interne werkplekinspecties, klanttevredenheid en projectevaluaties.

Alle zaken aangaande kwaliteit worden centraal gecoördineerd door de KAM-coördinator. Zij wordt ondersteund door het externe bureau Lugus Organisatieadvies.

 

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Vestiging Leek

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Opmeer

De Veken 135, 1716 KG OPMEER
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl