Werken bij

Certificeringen

MUG Ingenieursbureau hecht veel waarde aan kwaliteit en optimalisering van de werkprocessen. ISO 9001 is al vele jaren de basis van onze (project)organisatie. Hier is en wordt enorm veel aandacht aan besteed.

Binnen MUG Ingenieursbureau wordt gewerkt met een grote diversiteit aan kwaliteitsnormen.

Naast ISO is in het kader van veiligheid, arbo en milieu het VCA**-systeem geïmplementeerd. Verder is voor de vakgebieden bodem, asbest en archeologie gekozen om op het gebied van certificering alle bestaande en gangbare certificaten binnen onze werkzaamheden in huis te hebben.

Voor de diverse afdelingen worden verschillende certificaten gevoerd.

Hieronder treft u een overzicht aan van de certificaten die zijn afgegeven door C+ Certificering bv, Normec Certification en CCvD Archeologie.

VCA**

Deze norm is ontstaan uit de (petro)chemische industrie en heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. Tegenwoordig wordt VCA ook in vrijwel alle andere sectoren gebruikt. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aan tonen dat wij facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen hun organisatie beheersen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze wordt een kwaliteitshandboek opgezet en wordt het beleid bekend gemaakt aan alle medewerkers. ISO 9001 stelt eisen aan algemene bedrijfsprocessen zoals traceerbaarheid van documenten, doorvoeren van leerpunten en vraagt van de organisatie dat continue de klantentevredenheid wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001

SO 14001 is een milieuzorgsysteem. Door het voeren van het certificaat tonen wij aan dat wij op een milieubewuste wijze onze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het scheiden van afval, voorkomen van milieuverontreiniging door het gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel, voorbereid zijn op milieucalamiteiten, aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving, beperken van (geluids)overlast voor de omgeving en beperken van CO2-uitstoot. Download hier het certificaat.

SCA SC-540/2014 – Procescertificaat Asbestinventarisatie

De door MUG te verrichten asbestinventarisatie en op te stellen inventarisatierapport voldoen aan de eisen die gesteld zijn in dit certificaat, ten aanzien van de volledigheid van het asbestinventarisatierapport, de zorgvuldigheid, de arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 1000

Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen. Monsterneming materialen verhardingsconstructies voor partijkeuringen bouwstoffen. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek; voor het toepassingsgebied: protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 4000

De afdeling archeologie van MUG Ingenieursbureau is door Normec Certificeringen getoetst op de vereiste aanpak voor archeologisch onderzoek. Door Normec is vastgesteld dat de richtlijnen en voorwaarden van de BRL en de bijbehorende protocollen uitstekend geborgd zijn in onze aanpak. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 6000. Download hier het certificaat.

De onderwerpen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ leven bij alle mensen in de organisatie

De doeltreffendheid van het totale kwaliteitssysteem wordt continu getoetst aan de hand van interne en externe audits op kantoor, externe werkplekinspecties (BRL SIKB en SCA-normen), interne werkplekinspecties, klanttevredenheid en projectevaluaties.

Alle zaken aangaande kwaliteit worden centraal gecoördineerd door de KAM-coördinator. Zij wordt ondersteund door het externe bureau Lugus Organisatieadvies.

 

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
GeoBORG

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG Ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. Gezamenlijk hebben deze bedrijven jarenlange ervaring met alle onderdelen van de BGT (inwinnen, transitie, beheer, ICT, koppelingen). GeoBORG kan de BGT taken compleet ontzorgen, maar ook onderdelen van het takenpakket. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). De dienst biedt de bronhouder naast de data ook de mogelijkheid voor de verplichte zelfevaluatie.

GeoBORG
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl