Werken bij

Producten en dienstenoverzicht Archeologie

Archeologisch bureauonderzoek

In het bureauonderzoek stellen we het archeologisch verwachtingsmodel van een gebied op. Aan de hand van kaartmateriaal en verstoringsgegevens brengen we in beeld of en waar u archeologische waarden in een plangebied kunt verwachten. Op basis van het verwachtingsmodel adviseren we u over nader onderzoek voor een deel van het gebied. Bij een middelhoge of hoge verwachting voeren we vrijwel altijd een verkennend booronderzoek uit. Het bureauonderzoek wordt uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijnen BRL 4000, protocol 4002.

Archeologisch booronderzoek en proefsleuven

De archeologen van MUG Ingenieursbureau zijn gecertificeerd om verkennende, karterende en waarderende onderzoeken uit te voeren. Verkennende en karterende onderzoeken worden uitgevoerd met behulp van grondboringen. Hiermee brengen we voor u de bodemopbouw in kaart, traceren we archeologische zaken en toetsen het verwachtingsmodel. Als de kans op archeologie groot is, volgt een waarderend onderzoek. Afhankelijk van de situatie wordt dit uitgevoerd met grondboringen of door het graven van proefsleuven. Aan de hand van het waarderend onderzoek bepalen we de omvang en datering van de vindplaats. Ook brengen we voor u in beeld of een definitieve opgraving vermeden kan worden door bijvoorbeeld een planaanpassing. Waar nodig combineren we diverse onderzoeken. U ontvangt na elk onderzoek een helder rapport dat we volgens de BRL 4000, protocol 4003 opstellen.

Archeologische begeleiding

Niet bij alle bodemingrepen is er tijd en ruimte om voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden een archeologische opgraving uit te voeren. In die gevallen wordt gekozen voor een opgraving tijdens de civieltechnische werkzaamheden. Onze archeologen voeren deze begeleiding uit. Hierbij gaan we voor zorgvuldigheid én een goede samenwerking. Vertraging in het werk, bijvoorbeeld om archeologische waarnemingen te documenteren, kunnen we nooit helemaal voorkomen. Maar we stemmen onze werkzaamheden wel zoveel mogelijk met u af, zodat we slimmer naast elkaar kunnen werken. Het onderzoek wordt conform BRL 4000, protocol 4004 uitgevoerd.

Archeologische opgraving

Is er sprake van archeologische waarden in de ondergrond en die niet in de bodem bewaard kunnen blijven? Dan kan een definitieve archeologische opgraving noodzakelijk zijn. Hierbij onderzoeken we de grond laagsgewijs waarbij we alle sporen en vondsten documenteren en veiligstellen buiten de bodem. Wij stellen de eindrapportage voor u op conform BRL 4000, protocol 4004. Ook het Programma van Eisen (PvE, protocol 4001) en het Plan van Aanpak (PvA) die voor deze opgraving nodig zijn, kunnen we voor u opstellen.

Specialistisch archeologisch onderzoek

MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor protocol 4006: specialistisch onderzoek. Dit betekent dat u onze archeologen kunt inschakelen voor specialistische onderzoeken zoals: archeobotanisch, archeozoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek. Door monsters (zaden, pitten, dierlijk en menselijk bot) te analyseren en te determineren kunnen we uitspraken doen over de vroeger aanwezige flora en fauna op de locatie, geconsumeerde gewassen en dieren en herkomst van materialen binnen het onderzoeksgebied. Van menselijke resten kunnen we sexe en leeftijd bepalen en een uitspraak doen over een eventueel aanwezig trauma (gebroken en/of vergroeide botten).

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Martin de Haan

Martin de Haan

Afdelingshoofd Milieu & Archeologie